nam_abumc.jpg
꼬리중에 제일 긴 꼬리는?
말꼬리
거기에는 휴전도 없고 폐업도 없다


꼬리중에 제일 심각한 꼬리는?
말꼬리
거기에는 가정파탄, 인격모독이 감춰있다


꼬리중에 제일 못난 꼬리는?
말꼬리
부부끼리 한편인데, 한몸인데
결국 서로 자기를 헐뜯고 있으니 못난 것이다
 
                                                         -남궁전목사-