nam_abumc.jpg

창립 22 주년 감사 특새

(8/12-8/17)


성경의 명문기도문과 

주제:’ 하나님의 나라를 세우는동역자들’로

여러분을 초대합니다.  월: (1) 다윗의 기도: 삼하7:18-29 

           (2) 바울과 아나니아:행9:10-19

  

 화: (1) 야곱의 기도: 창28:10-22 

          (2) 바울과 바나바:행11:19-26


 수: (1) 모세의 기도: 출32:30-35    

           (2) 바울과 디모데: 딤후1:3-8


      목: (1) 솔로몬의 기도:왕상8:22-30

               (2) 바울과 아굴라 부부:롬16:3-4


     금: (1) 느헤미아의 기도: 느1:4-11

                 (2) 바울과 루포의 어머니:롬16:13

  

   토  (1) 예수님의 기도: 요17:1-19

        (2) 바울과 마가 요한: 골4:10-11